facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Sprawdź czy musisz się zarejestrować w Bazie danych o produktach (BDO) Termin do 1.01.2020 r.

Sprawdź czy musisz się zarejestrować w Bazie danych o produktach (BDO) Termin do 1.01.2020 r.

 • springer
 • 0
 • Dec 23, 2019
 • Rząd dba o to by firmy nie nudziły się przed świętami !

  Do dnia 1 stycznia 2020 r. należy zarejestrować się rejestracji w Bazie danych o produktach   i opakowania oraz gospodarce odpadami (BDO),  który to wniosek można złożyć elektronicznie oraz listownie.   

  BDO obejmuję rejestr :   

  1)  wprowadzających produkty,

  2)  wprowadzających produkty w opakowaniach

  3)  prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,   w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579),

  • Informacje o podleganiu obowiązkowi rejestracji i zasadach rejestracji zawarte są pod linkami :

  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_706-wpis-do-rejestru-bdo-sklepy-i-hurtownie-ktore-podlegaja-oplacie-recyklingowej-za-torebki-foliowe?selected_institution=0

  • Na stronach BDO zawarty jest program kwalifikujący podmiot do rejestracji  dostępny pod linkiem :

  https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

  • Zasady wypełniania wniosku zawarte są pod linkiem.

  https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

   

  • Generalnie obowiązek rejestracji w BDO  dotyczy WSZYSTKICH WYTWÓRCÓW ODPADÓW z wyjątkiem wyłączeń zawartych w przepisach.

   

  • WYŁĄCZENIA :

   

  1. Wytwórcy wyłącznie odpadów komunalnych tym także  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe itp.):

  UWAGA  - Odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej lub działalności o innym charakterze poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów – podobieństwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niewątpliwie kryteria te spełniają odpady powstające w związku z bytowaniem (w tym konsumpcją pracowników), podobnie traktuje się odpady biurowe jak np. makulaturę biurową. W przypadku odpadów opakowaniowych niebędących opakowaniami niebezpiecznymi niezwykle istotna jest analiza w konkretnym przypadku, czy ze względu na ilość czy rodzaj zawartych w nich produktów powyższe kryteria, a zwłaszcza podobieństwo charakteru zostało spełnione. Tak np. w przypadku działalności handlowej, w przypadku której powstają znaczne ilości odpadów opakowaniowych, trudno uznać je za mające charakter odpadów powstających w gospodarstwach domowych (chociaż ich skład jest niewątpliwie podobny lub taki sam). 

  2. Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, tonery, baterie.

  3.  Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Jeśli na przykład do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów.

   

Dodaj komentarz