facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Funkcjonowanie rodzinnych firm stało się bezpieczniejsze

Funkcjonowanie rodzinnych firm stało się bezpieczniejsze

 • springer
 • 0
 • Nov 28, 2018
 • Od 25 listopada obowiązuje  ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

  Nowe przepisy  ułatwiają pokonanie kryzysu, jaki wiąże się z odejściem przedsiębiorcy z powodu śmierci. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, w której brak regulacji chroniących rodzinę i firmę przed skutkami odejścia właściciela firmy powodował bardzo duże perturbacje.

  Najistotniejszym elementem ustawy jest stworzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego.

  Będzie to osoba wskazana przez przedsiębiorcę lub jego spadkobierców ( po jego śmierci), która poprowadzi biznes po zmarłym przedsiębiorcy do czasu załatwienia wszelkich formalności spadkowych przez rodzinę.

  Będzie to mógł być jeden z członków rodziny, ale równie dobrze może to być osoba obca.  

  Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przednia biorcy wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Nie ma więc wymogu jednomyślności spadkobierców.

  Zarządca będzie zajmował się bieżącymi sprawami. Możliwości jego działania będą stosunkowo duże, ale nie takie jak właściciela. Zarządca będzie działał we własnym imieniu, ale na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Aby dokonać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, zarządca będzie musiał uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. W razie jej braku (np. wskutek konfliktu spadkobierców), a przy uznaniu, że działanie jest niezbędne – możliwe będzie wydanie zgody przez sąd.

  Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że aby powołanie zarządcy sukcesyjnego było ważne, trzeba go ujawnić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Powołanie zarządcy jest bezpłatne. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata od dnia śmierci właściciela. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do lat pięciu.

  Zarząd sukcesyjny wygasać będzie z momentem podziału między spadkobierców majątku pozostawionego przez zmarłego przedsiębiorcę.

  Zarządca sukcesyjny będzie mógł posługiwać się oznaczeniami zmarłego przedsiębiorcy oraz korzystać z firmowego rachunku bankowego. Dwa – koncesje, zezwolenia i licencje będą mogły być wykonywane przez zarządcę, a następnie zostaną przeniesione na następcę prawnego przedsiębiorcy.

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym nowelizuje ustawę o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.). Zgodnie z nowo dodanym art. 4b zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

  1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia

  2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej dwóch lat od dnia jego nabycia.

  Czy nowe instytucje znajdą uznanie przedsiębiorców. Na pewno, zwiększają bezpieczeństwo prawne firm jednoosobowych, których właściciele  - pomimo znacznego zakresu działalności – nie chcą przekształcać firmy w spółkę.

Dodaj komentarz